Про інститут

Навчально-науковий інститут економіки створений 2 липня 2019 року шляхом об’єднання обліково-економічного та фінансово-економічного факультетів.

Дирекція Інституту

Директор

Пінчук Аліна Олександрівна
канд. екон. наук, доцент

Заступник

Дубина Максим Вікторович
докт. екон. наук, доцент

Заступник

Перетятько Юлія Митрофанівна
канд. екон. наук, доцент

Методисти деканату

Воробей Наталія Володимирівна

Рей Ганна Всеволодівна

Структура інституту

До складу навчально-наукового інституту належать такі кафедри:

Спеціальності та освітні програми підготовки фахівців

Інститут здійснює підготовку на денній та заочній формах навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр та магістр.

Бакалавр

СпеціальністьОсвітня програмаТермін навчанняКафедра
денназаочна
033 ФілософіяАналітика суспільно-політичних процесів4Кафедра філософії і суспільних наук
051 ЕкономікаЕкономіка45Кафедра економіки, обліку і оподаткування
071 Облік і оподаткуванняОблік і оподаткування45Кафедра економіки, обліку і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхуванняФінанси, банківська справа та страхування4Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
075 МаркетингБізнес-маркетинг та інтернет-комунікації4Кафедра маркетингу, PR-технологій та логістики

Магістр

СпеціальністьОсвітня програмаТермін навчанняКафедра
денназаочна
051 Економіка
Економіка довкілля і природних ресурсів
1,4Кафедра економіки, обліку і оподаткування
071 Облік і оподаткуванняОблік і оподаткування1,41,4Кафедра економіки, обліку і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхуванняФінанси, банківська справа та страхування1,41,4Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
075 МаркетингБізнес-маркетинг та інтернет-комунікації1,41,4Кафедра маркетингу, PR-технологій та логістики

«Економічна аналітика» – це галузь, що стрімко розвивається. Сутність економічної аналітики полягає в проведенні аналізу – збір, відокремлення інформації про економічний об’єкт, процес або явище для подальшого вивчення особливостей. Прийняття рішень з розвитку або деградації економічного об’єкта. Серед видів економічної аналітики найбільш поширені: веб-аналітика, бізнес-аналітика, HR-аналітика, фінансова аналітика.

Випускник програми “Економічна аналітика” може обіймати посади керівників функціональних підрозділів в системі організованого управління (економічні служби, маркетинг, зовнішньоекономічна діяльність та ін.). Виконувати функції економістів-аналітиків, науковців і викладачів у науково-дослідних і навчальних центрах, а також співробітників органів влади.

Випускники орієнтовані на роботу в економічних підрозділах фірм і організацій (планово-економічні, фінансові, маркетингові служби, бухгалтерія та ін.), в підрозділах організаційної системи управління, в науково-дослідних і навчальних центрах.

Основна мета одержання вищої освіти за програмою «Економіка підприємства» – формування у студентів цілісної системи знань про базові принципи і особливості діяльності первинної, самостійної та економічно виокремленої ланки національної економіки – підприємства. Під час навчання студенти отримують теоретичну і практичну підготовку з основних блоків економіки підприємства, базові навички проведення економічних розрахунків і обґрунтування управлінських рішень на цій основі. 

Випускники можуть працювати: на підприємствах, в установах та організаціях на посадах економіста, аналітика, фінансиста, керівника підприємства, консультанта з економічних питань, а також у науково-дослідних установах

Студенти освітньої програми «Облік і оподаткування» готуються до професійної діяльності у сфері бухгалтерського обліку, контролю і ревізії, економічного аналізу та аудиту, можуть займатися аудиторською діяльністю, працювати на підприємствах різної форми власності, на посадах старших економістів з обліку та контролю і аналізу господарської діяльності, головних бухгалтерів, аудиторів, податкових інспекторів, фінансистів фінансових установ, економістів з ціноутворення, займатися науковою діяльністю.

Випускники даної спеціалізації можуть займати наступні посади: бухгалтер, головний бухгалтер, аудитор, керівник групи обліку, економіст, ревізор, фахівець з управлінського обліку і контролінгу і інші.

Програма підготовки студентів зі спеціалізації «Фіскальне адміністрування та митна справа» орієнтована на глибоку спеціальну підготовку сучасних фінансових менеджерів, бухгалтерів, підприємців, фінансових інспекторів, митників, податкових консультантів, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до вимог сучасного бізнес-середовища. Враховує діючі вимоги до вирішення практичних питань шляхом ув’язки програми підготовки з європейськими стандартами оподаткування та митного оформлення.

Здобувачі вищої освіти можуть працювати у фінансово-податкових відділах підприємств будь-якої організаційно-правої форми усіх видів економічної діяльності і форм власності, в органах державної влади та управління, зокрема органах Державної фіскальної служби України, податкових митницях, аудиторських фірмах і службах, в науково-дослідних організаціях і установах системи вищої освіти.

Випускники можуть працювати на таких посадах: агент митного оформлення, начальник митниці (начальник служби, начальник митного поста), заступник начальника митниці (начальника служби, начальника митного поста), інспектор митний, консультант з податків і зборів, податковий ревізор-інспектор, агент податковий, головний державний податковий інспектор, інспектор фіскальної служби, головний державний податковий ревізор-інспектор, економіст з податків і зборів, науковий співробітник (інформаційний аналітик), бухгалтер-аналітик, аналітик консолідованої інформації, науковий співробітник (економіка, аудит), керівник фінансового чи економічного підрозділу.

Здобути вищу економічну освіту в магістратурі за програмою «Економіка довкілля та природних ресурсів» зможуть всі бажаючі з базовою (освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр») та повною (освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і «магістр») вищою освітою економічного, екологічного, природничого та технічного спрямування.

Узагальнений об’єкт діяльності майбутніх магістрів: керівництво природоохоронною діяльністю підприємства, установи, державне управління природоохоронною діяльністю. Магістр-економіст також підготовлений для власної підприємницької діяльності, для кваліфікованої роботи у ролі експерта-аудитора, консультанта з питань екологічної економіки виробничої та невиробничої сфери. У процесі підготовки магістранти вивчають дисципліни, які безпосередньо пов’язані з подальшою практичною роботою: промислова екологія та раціональне використання природних ресурсів, управління та поводження з відходами, еколого-економічні проблеми природокористування у промисловому комплексі та інші.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»  є універсальною і забезпечує випускникам можливість альтернативного вибору сфери професійної діяльності:

  • фінансові служби підприємств і організацій всіх форм власності і господарювання
  • фінансове посередництво (інвестиційні компанії і фонди, фондові біржі);
  • державне управління (місцеві фінанси, державне казначейство);
  • управління та нагляд у сфері оподаткування;
  • управління позабюджетними фондами (пенсійний, фонди соціального страхування та інш.);
  • діяльність у сфері страхування;
  • діяльність в банківській сфері.

У процесі навчання за спеціальністю  «Фінанси, банківська справа та страхування» студенти отримують глибокі знання з гуманітарних, фундаментальних загальноекономічних і професійно-орієнтованих дисциплін. При кафедрі функціонує навчально-тренувальний банк, де студенти вивчають сучасні банківські програмні продукти і отримують реальні практичні навики роботи в банківських установах.